Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023- 2024

Přihlášky jsou Vám v elektronické podobě k dispozici pod následujícím odkazem:

prihlaska_-_2023-2024.doc

Přihlášku v listinné formě si můžete po předchozí telefonické či e-mailové domluvě vyzvednout kdykoliv v průběhu dubna ve školce.

Vyplněné a lékařem podepsané přihlášky budou přijímány v mateřské škole v TERMÍNU ZÁPISU ve dnech 10. – 11. 5. 2023 od 13. 00 do 18. 00 hodin; s sebou si vezměte: vyplněnou a PODEPSANOU přihlášku potvrzenou lékařem (!), průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte;

pokud z vážných důvodů v uvedený termín přihlášku do mateřské školy doručit nemůžete, domluvte se telefonicky či e-mailem na předání přihlášky dříve.

Dne 11. 5. 2022 v 18. 00 je přijímání přihlášek ukončeno, následuje přijímací řízení.

V případě, že zájem o umístění převýší kapacitu mateřské školy, je stanoveno kritérium trvalého pobytu dítěte na území MČ Praha 4, dále jsou děti řazeny dle věku tak, že přednost při přijetí má vždy dítě dříve narozené.

Výsledky přijímacího řízení si můžete osobně vyzvednout 24. nebo 25. 5. 2023 mezi 15. – 17. hodinou.

Termín informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí: 21. 6. 2023 od 16. 00 hodin

 

 

2. termín zápisu je organizován pouze pro děti - cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později. Termín zápisu do MŠ je stanoven na 13 6. 2023 od 13. 00 do 18. 00 hodin na pracovišti BOLESLAVOVA 1a.

Povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, vyplývá z ustanovení § 34a odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/ 2024 se povinně týká dětí (s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením), které dovrší do 31. 8. 2023 pěti let věku. Dále mohou být přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2023, a to až do naplnění kapacity školy.

 

Informace k zápisu:

  • Dle § 36, odst. 4 správního řádu, účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, tj. doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, trvalé pobytu a z něhož je patrná i podoba
  • dle § 33, odst. 1 správního řádu, má účastník nebo jeho zástupce právo dát se v řízení zastoupit zmocněncem, kterého si zvolí a který se prokáže plnou mocí, udělenou písemně
  • dle § 36, odst. 1správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až po vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením vyhlásit, až do kdy mohou činit své návrhy
  • dle § 36, odst. 2 správního řádu má účastník nebo jeho zástupce právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádá, správní orgán poskytne o řízení informaci.
  • dle § 36, odst. 3 správního řádu musí být před vydáním rozhodnutí ve věci daná možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí: 17. 5. 2023